Формуляр за отказ

Формуляр за отказ

 

До ЯНИС Л ТРЕЙДИНГ EООД 

/името на търговеца/

гр.София, ул. Княз Борис I, 18; ЕИК 201190572

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/